- projekt uchwały nr 90/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2019

- projekt uchwały nr 91/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mikołów na lata 2017 - 2019

- projekt uchwały nr 92/2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

- projekt uchwały nr 93/2017 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2020"

- projekt uchwały nr 94/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja

- projekt uchwały nr 95/2017 w sprawie uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 96/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mikołów instrumentem płatniczym

- projekt uchwały nr 97/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 98/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów - dzielnicy Reta-Goj

- projekt uchwały nr 99/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów - dzielnicy Wymyslanka

- projekt uchwały nr 100/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu

- projekt uchwały nr 101/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/568/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

- projekt uchwały nr 102/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/548/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXI/501/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

- projekt uchwały nr 103/2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie

- projekt uchwały nr 104/2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

- projekt uchwały nr 105/2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mikołów i jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych

- projekt uchwały nr 106/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- projekt uchwały nr 107/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028