- projekt uchwały nr 62/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej - dzielnicy Reta-Goj

- projekt uchwały nr 63/2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 64/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 65/2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- projekt uchwały nr 66/2017 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

- sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych w roku 2016 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XIV/331/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XIV/332/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2016 roku

- sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok

- ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Mikołów

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2016 rok

- projekt uchwały nr 67/2017 w sprawie zmiany nazw ulic oraz osiedla w Mikołowie

- projekt uchwały nr 68/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 71/2017 w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu

- projekt uchwały nr 72/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- projekt uchwały nr 73/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028

- Protokół z Kontroli nr 3/2017 przeprowadzonej przez Komisję RM Mikołowa nr 8 - Rewizyjna 

- projekt uchwały nr 69/2017 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 70/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa 

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego

- sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie za 2016 rok

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie za rok 2016