- projekt uchwały ne 15/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2017 roku

- projekt uchwały nr 18/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

 projekt uchwały nr 19/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 20/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej

- projekt uchwały nr 22/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedla XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara Lange

- projekt uchwały nr 23/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

- projekt uchwały nr 24/2017 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

- projekt uchwały nr 32/2017 w sprawie uchylenia części uchwały nr XX/473/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie przyjęcia "Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

- projekt uchwały nr 25/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Mikołowie

- projekt uchwały nr 26/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych d ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 27/2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 28/2017 zmieniający uchwałę nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

- projekt uchwały nr 29/2017 zmieniający uchwałę nr XXIV/549/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

- projekt uchwały nr 21/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

- projekt uchwały nr 30/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul Jodłowej

- projekt uchwały nr 31/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 35/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 33/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Okrzei

- projekt uchwały nr 34/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru polożonego przy ul. Sosnowej

- projekt uchwały nr 37/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028

- projekt uchwały nr 38/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018

- projekt uchwały nr 39/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 36/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 

- projekt uchwały nr 40/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

- projekt uchwały nr 41/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/587/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

- projekt uchwały nr 42/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa