- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok - skierowane do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta, Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska, Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji oraz Komisji RM Nr 8 - Rewizyjnej

- informacja o stanie mienia Gminy Mikołów za 2015 rok - skierowana do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta, Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska, Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji oraz Komisji RM Nr 8 - Rewizyjnej

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za 2015 rok - skierowane do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie w 2015 roku - skierowane do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 96/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 98/2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta - projekt uchwały został wycofany 

- poprawiony projekt uchwały nr 98/2016 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 99/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych  

- projekt uchwały nr 100/2016 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 101/2016 w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 - 2017 - skierowany do Komisja RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 102/2016 w sprawie przyjęcia "Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016 - 2025 wraz z Planem Operacyjnym" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 103/2016 w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- materiały dot. transportu drogowego opracowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej - skierowane do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 104/2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 105/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 107/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok

- projekt uchwały nr 113/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok

- sprawozdanie z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Zarządu Miejskiego w Mikołowie - skierowane do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu 

- projekt uchwały nr 108/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 109/2016 w sprawie powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 110/2016w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 111/2016 w sprawie wyboru wieprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 112/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa  

- projekt uchwały nr 106/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu. Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 114/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 115/2016 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 116/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 117/2016 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej