projekt uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2016 rok - autopoprawka

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 - autoporawka

- projekt uchwały nr 377/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 312/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 359/2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

 - projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 4/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Mikołowie, os. A. Mickiewicza - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozowju Miasta

 - projekt uchwały nr 5/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowe - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 6/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 - skierowany do wszystkich komisji Rady Miejskiej poza Komisją RM Nr 9 - Statutową 

- projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM Nr 2 ds. Budżetowej

- koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu