Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 
w Urzędzie Stanu Cywilnego

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe preferowane: administracja lub zarządzanie.
 3. Co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 8. Dobra znajomość:
  a) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.) – Prawo o aktach stanu cywilnego,
  b) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) – Kodeks  rodzinny i opiekuńczy,
  c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – Kodeks postępowania administracyjnego,
  d) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) – o opłacie skarbowej.

II. Dodatkowe:

 1. Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz.67) – w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność, rzetelność, komunikatywność w mowie oraz piśmie, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, dyspozycyjność.
 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w stopniu dobrym.
 4. Atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Rejestracja urodzeń.
 2. Rejestracja zgonów.
 3. Migracja aktów stanu cywilnego.
 4. Sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych.
 5. Zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego.
 6. Bieżąca obsługa stron w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.
 7. Realizacja korespondencji zewnętrznej.
 8. Realizacja korespondencji elektronicznej.
 9. Praca w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 10. Zamieszczanie danych w rejestrze PESEL związanych z rejestracją stanu cywilnego.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek przy ul. Karola Miarki 15.
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca administracyjno-biurowa.
 4. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Praca przy monitorze ekranowym.
 6. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.
 7. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni d dnia zatrudnienia – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.
 8. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące roczny staż pracy w administracji samorządowej.
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń).
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 .
 5. CV.
 6. List motywacyjny.
 7. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 .
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 .
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 .
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 13.01.2022 r. do dnia 26.01.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem 32 3248410.