Mikołów, dnia 21.09.2015 r.

RADA MIEJSKA   
  MIKOŁOWA                                                                                                                                                                                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 29 września 2015 r. na godz. 1700  XII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w Sołtysówce w Sołectwie Bujaków – ul. ks. Górka 60.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:  
1) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku,
2) problematyka sołectw,
3) informacja o stanie zasobów komunalnych Gminy, w tym:
- gospodarowanie mieniem Gminy,
- budownictwo komunalne,
- ocena realizacji remontów w roku 2014 i 2015,
- raport o stanie zadłużenia najemców w zasobach komunalnych,
- ocena stanu dróg miejskich,
- działania w zakresie infrastruktury rowerowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 1 – 1 j;
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – druk nr 2;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druk nr 3;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 4; (doręczony w dniu Sesji);
- Statutu Miasta Mikołowa - druk nr 5;
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych - druk nr 6;
- przygotowania zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – druk nr 7;
- wystąpienia Gminy Mikołów ze Stowarzyszenia Wspierania Samorządności – druk nr 8;
- wystąpienia Gminy Mikołów ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce – druk nr 9;
- poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara – druk nr 10;
- skargi na działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie – druk nr 11;
- zmiany Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji – druk nr 12,
- zmiany Uchwały Nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów - druk nr 13;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Bielskiej 
– druk nr 14;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Piaskowej 
– druk nr 15;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Goj 
– druk nr 16.
  9. Informacje Przewodniczącego Rady.     
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 

    PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

       Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

Dla osób chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 1600 z parkingu przy Urzędzie Miasta.