RADA MIEJSKA                                           Mikołów, dnia 22.06.2015 r.

MIKOŁOWA                                                                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 30 czerwca 2015 r. na godz. 1700  X Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.   

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji    

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok; 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok oraz opinii komisji stałych Rady.
7a. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie za 2014r. (druk nr 1);
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok (druk 2).
8. Przedstawienie:
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok (druk nr 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 4 – 4a;
- zmiany załącznika nr 9 Uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 – druk nr 5;
- zmian w budżecie na 2015 rok – druki nr 6 – 6k;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2025 – druk nr 7; (doręczony w dniu Sesji);
- Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów - druk nr 8;
- Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji - druk nr 8a;
- określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Mikołów – druk nr 9;
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 10;
- przejęcia do prowadzenia od Wojewody niektórych zadań w zakresie sprawowanej ochrony zabytków – druk nr 11;
- zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLII/1109/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – druk nr 12;
- konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Waryńskiego w Mikołowie - druk nr 13;
- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa na temat budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok - druk nr 13a;
- zmiany nazwy części ulicy Sosnowej na ulicę Bujakowską – druk nr 14;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – druk nr 15;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołów (św. Wojciecha 13, Powstańców Śl. 1,  Miodowa -dwie działki) – druki od nr nr 16 - 16c;
- zamiaru i przyczynach połączenia instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mikołów – druk nr 17;
- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 18;
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów 19.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.     
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                     Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.