• projekt uchwały nr 111/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie"
 • projekt uchwały nr 109/2021 w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
 • projekt uchwały nr 112/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
 • projekt uchwały nr 113/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 114/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 115/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg 
 • projekt uchwały nr 116/2021 w sprawie uchylenia załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 i wprowadzenia skorygowanego załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
 • projekt uchwały nr 117/2021  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 118/2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2035
 • projekt uchwały nr 119/2021 w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 120/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
 • projekt uchwały nr 121/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu