Naczelnik: Agnieszka Orawska

pok. nr 48, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 34

sala nr 1, pok. nr 22, 58  Rynek 16, 43-190 Mikołów

Numery telefonów:

32 324 84 44 – pok. 22 – księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 45 – pok. 22 – księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 42 – pok. 22 – księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 46 – pok. 22 – opłata skarbowa, ulgi, pomoc de minimis
32 324 85 30 – pok. 1 – kasa
32 324 84 32 – pok. 1 – kasa
32 324 85 32 – pok. 58 – księgowość podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 85 33 – pok. 58 – księgowość podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 84 39 – pok. 58 – księgowość podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 84 38 – pok. 58 – księgowość podatku od nieruchomości – osoby prawne, księgowość podatku od środków transportu

e-mail: ksiegowosc.podatki@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych w szczególności należy:

 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i opłat;
 • sporządzanie upomnień i przygotowywanie wniosków egzekucyjnych wraz z wystawianiem tytułów wykonawczych za zaległości w podatkach i opłatach;
 • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych;
 • ścisła współpraca z urzędami skarbowymi oraz komornikami sądowymi w sprawach egzekucji zaległości w podatkach i opłatach;
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadpłat;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla Gminy o wysokości zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz podanie tego wykazu do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja, za rok ubiegły;
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań bilansowych podatków i opłat;
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych  stanowiących w całości dochody Gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
 • prowadzenie ewidencji zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od organów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów;
 • prowadzenie postępowań podatkowych w celu egzekucji zaległości w opłacie skarbowej;
 • sporządzanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty w opłacie skarbowej oraz w sprawach zwrotu opłaty skarbowej;
 • sporządzanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej;
 • sporządzanie zaświadczeń, w tym w szczególności zaświadczeń o wysokości zaległości, o zgodzie na wykreślenie hipoteki oraz udzielonej pomocy de minimis;
 • prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa; sporządzanie decyzji uznaniowych w sprawie zobowiązań podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umarzanie zaległości w podatkach i opłatach, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności zaległości i należności w podatkach i opłatach);
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych Gminy, kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy de minimis oraz udzieleniu bądź nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie;
 • wydawanie i przyjmowanie zwrotów druków ścisłego zarachowania;
 • rozliczenie inkasentów powołanych uchwałami Rady Miejskiej;
 • wydawanie dyspozycji kasowych dotyczących wpłat i zwrotów należnych podatków dotyczących pozostałych dochodów budżetowych oraz prowadzenie pełnej obsługi kasowej Urzędu Miasta, w tym:
  - przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych, skarbowych, administracyjnych i innych,
  - przyjmowanie wpłat gwarancji i polis ubezpieczeniowych związanych z zawartymi umowami,
  - dokonywanie wypłat oraz zwrotów nadpłat i wpłat nienależnie dokonanych.
 • przygotowywanie odpisu od podatku rolnego należnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej;
 • zabezpieczanie należności oraz zaległości podatkowych (zastaw, hipoteka);
 • przygotowywanie wniosków o egzekucję z nieruchomości dłużników;
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie w podatkach i opłatach;
 • przygotowywanie materiałów i opinii do podjęcia decyzji w sprawie wniesionych podań, odwołań, skarg i zażaleń;
 • ścisła współpraca z Wydziałem Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.