RADA MIEJSKA MIKOŁOWA


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 18.06.2019 r. na godz. 1700 X Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;

a) przedstawienie raportu o stanie gminy,

b) debata nad raportem gminy,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania – druk a).

5. Wykonanie budżetu za 2018 rok:

a) przedstawienie:

- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2018 rok,

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

- rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2018 rok,

- odczytanie opinii komisji stałych rady,

- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;

b) podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok - druk b),

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok - druk c).

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- korekty zapisu pkt 2.2 załącznika nr 1 uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – druk d),

- zmian w budżecie na 2019 rok – druk e),

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 – druk f),

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,00 dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością) – druk g),

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnością) – druk h),

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej) – druk i),

- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła – 4.000,00) – druk j),

- wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego raportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie – druk k),

- upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez ZUK za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dot. cmentarzy komunalnych – druk l),

- zmiany uchwały nr III/34/2018 RM Mikołowa z dnia 18.12.2018 r. ws. określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk m),

- nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu (dz. 446/28 i 522/28) – druk n),

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. – druk o),

- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk p),


- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej – druk r),

- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk s),

- zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – druk t),

- skargi na Burmistrza Mikołowa (MR) – druk u).


7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

11. Wolne głosy.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA


Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 


Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.