Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Biurze Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, budownictwo, geografia, geodezja, kartografia, studia z zakresu Systemu Informacji Geograficznej),
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8. ogólna znajomość regulacji prawnych ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków,
9. ogólna znajomość podstaw prawnych przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
10. podstawowa znajomość topografii Mikołowa,
11. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
12. dobra znajomość programów środowiska CAD oraz programów Qgis, Arcgis bądź innych oprogramowań GIS,
13. umiejętność posługiwania się i wykorzystywania systemu GIS,
14. umiejętność redagowania pism urzędowych,
15. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
16. uczciwość, rzetelność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
17. umiejętność posługiwania się materiałami geodezyjnymi.

II. Dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub innych jednostkach na stanowiskach związanych z zakresem wykonywanych zadań,
2. dyspozycyjność,
3. czynne prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. opracowywanie graficznej części projektów planów na podstawie sporządzonych koncepcji, pod nadzorem Kierownika Biura Planowania Przestrzennego lub Głównego Specjalisty ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
2. udział w sporządzaniu studiów i analiz z zakresu planowania przestrzennego,
3. prowadzenie procedur formalno-prawnych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności sporządzanie wykazów wniosków, opinii, uzgodnień, uwag dla rozstrzygnięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach wynikających z zakresu prac Biura,
5. udzielanie informacji w sprawach związanych z projektami planów zagospodarowania przestrzennego,
6. inne zadania zlecone.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16,
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lutym 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. CV,
4. list motywacyjny,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
11. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zmianami),
13. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
14. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Biurze Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 20.03.2019 r. do dnia 05.04.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248545.