Mikołów, dnia 26.02.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 8 marca 2019 roku na godz. 1700 VI Sesję – nadzwyczajną - Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów
4. Zamknięcie sesji. 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.