1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie