Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Planowania Przestrzennego
pok. nr 3, parter, Rynek 16
tel.: (32) 32 48 544, (32) 32 48 560
e-mail: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

Wymagane dokumenty

1. Podpisana uwaga.

1) Uwaga powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

b) adres do korespondencji,

c) określenie przedmiotu uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2) Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym  w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP i SEKAP  oraz poczty elektronicznej.

Opłaty

brak opłat

Sposób załatwienia sprawy i termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie uwagi w terminie 21 dni od wskazanego w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu upływu terminu składania uwag.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Na uwagi nie są udzielane pisemne odpowiedzi. Nieuwzględnione uwagi wraz z uzasadnieniami są ujęte w załączniku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.