Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych
– w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym
3. co najmniej 3-letni staż pracy (udokumentowany),
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8. dyspozycyjność,
9. znajomość przepisów prawa budowlanego,
10. umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami

II. Dodatkowe:

1. umiejętność kosztorysowania w programie „NORMA”,
2. doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej,
3. biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, internetu,
4. umiejętność organizacji pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
5. znajomość aktów prawnych,
a) ustawy Prawo budowlane,
b) Kodeksu postępowania administracyjnego,
6. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
7. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych,
8. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień zarówno w formie ustnej jak też pisemnej,
9. czynne prawo jazdy kategorii B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów w zakresie budowlanym,
2. udział w planowaniu i rozliczaniu inwestycji,
3. przygotowanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót, weryfikacja zawartości dokumentacji projektowej,
4. przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji w powierzonym zakresie,
5. sprawdzanie i weryfikacja faktur i wprowadzenie ich do programów komputerowych
6. współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16,
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony – dokumentujące 3 letni staż pracy,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. CV,
5. list motywacyjny,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
10. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zmianami),
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”. 
 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych – Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 19.02.2019 r. do dnia 04.03.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod nume