Mikołów, dnia 05.12.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 18.XII.2018 r. na godz. 1600 III Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2019–2030.
7. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2019 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2018 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028;
c) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
d) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa;
e) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Ewangelicko – Augsburska;
f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019;
g) wystąpienia Miasta Mikołowa ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce;
h) dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;
i) zmiany Uchwały nr XXXI/572/2009 RM Mikołowa z dnia 24.02.2009 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.