Mikołów, dnia 14.05.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na  22 maja 2018r. na godz. 1700 XLIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym przy ul. Sosnowej 5.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Posadzenie drzewa pamięci Rady Miejskiej Mikołowa kadencji 2014 – 2018.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
8. Tematy wiodące:
1) Śląski Ogród Botaniczny,
2) ochrona środowiska,
3) oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski oraz niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta Mikołów.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3;
- emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 3a;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Słonecznej – druk nr 4;
- przyjęcia statutu sołectwa Śmiłowice – druk nr 5;
- przyjęcia statutu sołectwa Bujaków – druk nr 6;
- przyjęcia statutu sołectwa Mokre – druk nr 7;
- przyjęcia statutu sołectwa Paniowy – druk nr 8;
- przyjęcia statutu sołectwa Borowa Wieś – druk nr 9;
- dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 10.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa.
12. Wolne głosy i wnioski.  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.