Mikołów, dnia 09.03.2018 r. 

RADA MIEJSKA   MIKOŁOWA                                                                                                      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 20 marca 2018 r. na godz. 1700XL Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

 Porządek obrad:

 Otwarcie sesji – 

1.Stwierdzenie prawomocności sesji.  

2.Wybór sekretarzy.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5.Interpelacje radnych.

6.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7.Tematy wiodące:

- bezpieczeństwo,

- gospodarka odpadami.

8.Przyjęcie protokołu kontroli nr 4/2018 Komisji RM nr 8 Rewizyjnej dot. zadania pn. „Analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług”.    

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;

- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – druk nr 3;

- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 4;

- ustanowienia służebności gruntowej - dz. Nr 501/104 – druk nr 5;

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 6;

- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r.– druk nr 7;

- określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów – druk nr 8;

- wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów" – druk nr 9;

- nadania nowych nazw ulic w Mikołowie – druk nr 10;

- podziału Miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 11;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek – druk nr 12.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

11.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12.Wolne głosy i wnioski.  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.