Mikołów: Budowa tymczasowych trybun sportowych wraz z kontenerowym zapleczem, kasą biletową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II
Numer ogłoszenia: 385958 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie , ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3242603, faks 32 3242688.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa tymczasowych trybun sportowych wraz z kontenerowym zapleczem, kasą biletową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa tymczasowych trybun sportowych wraz z kontenerowym zapleczem, kasą biletową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.10.00.00-8, 45.33.24.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 175.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. 2. Wadium musi być zaksięgowanie przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. w przypadku gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu to musi się znajdować na rachunku bankowym zamawiającego najpóźniej w dniu składania ofert przed godziną składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał należy złożyć w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, natomiast poświadczoną przez Kasę Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Mikołowie kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, c) gwarancjach bankowych - oryginał należy złożyć w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, natomiast poświadczoną przez Kasę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, d) gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy złożyć w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, natomiast poświadczoną przez Kasę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 z późn.zm) - oryginał należy złożyć w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, natomiast poświadczoną przez Kasę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie kopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy z zakresie ceny brutto o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011 godzina 08:45, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie