Ogłoszenie nr 361995 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek (część 1 zamówienia) i przełączników sieciowych (część 2 zamówienia)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 337828-2016 z 07.11.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek (część 1 zamówienia) i przełączników sieciowych (część 2 zamówienia)
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa 3 szt. przełączników sieciowych (typ A - 2szt. Typ B - 1 szt.)- część 2 zamowienia. typ A – sztuk 2 Wymagania techniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie Typ przełącznika Rodzaj przełącznika, który posiada urządzenie. Managed Obsługa jakość serwisu (QoS) Tak Obsługa Multicast Tak Zarządzanie przez stronę www Tak Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet. 26 minimum) Liczba portów SFP Combo 2 (minimum) Obsluga ExpressCard Nie Przepustowość rutowania/przełączania Ilość przesłanych danych na sekundę. 56 Gbit/s (minimum) Przepustowość 41 Mpps (minimum) Algorytmy szyfrujące wykorzystywane są do autentykacji, szyfrowania kluczy i prywatności 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS Filtrowanie adresów MAC Tak Aktualizacje oprogramowania urządzenia Tak typ B – sztuk 1 Wymagania techniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie Typ przełącznika Rodzaj przełącznika, który posiada urządzenie. Managed Obsługa jakość serwisu (QoS) Tak Obsługa Multicast Tak Zarządzanie przez stronę www Tak Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet. 48 (minimum) Liczba portów SFP Combo 2 (minimum Obsluga ExpressCard Nie Przepustowość rutowania/przełączania Ilość przesłanych danych na sekundę. 26 Gbit/s (minimum) Przepustowość 21 Mpps (minimum) Algorytmy szyfrujące wykorzystywane są do autentykacji, szyfrowania kluczy i prywatności 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS Filtrowanie adresów MAC Tak Aktualizacje oprogramowania urządzenia Tak obsługuje SSH/SSL Tak obsługa 10G Nie Produkty objęte gwarancja producenta minimum 24 miesiące. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przełączniki działały jako zapasowe urządzenia do obecnie posiadanych modeli: Typ A: SG300-28PP 28-Port Gigabit PoE+ Managed Switch Typ B: 52 52-Port Gigabit Managed Switch W przypadku wystąpienia awarii obecnie zainstalowanych urządzeń u zamawiającego nowe oferowane przełączniki muszą umożliwiać zamawiającemu jedynie zaimportowanie konfiguracji z posiadanego urządzenia do nowego celem odzyskania funkcjonalności sprzed awarii bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostawa 3 szt. przełączników sieciowych (typ A - 2szt. Typ B - 1 szt.)
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT8000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NETPROF Michał Gurbski,  ,  ul. Wyszyńskiego 70/7,  94-047,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11596,91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7626,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12669,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Gmina Mikołów
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-12-08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-12-08 (numer ogłoszenia 361995-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych