Ogłoszenie nr 369569 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.
Mikołów: Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 345203-2016 z 17.11.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN-42/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi oświetleniowej, polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Gminy. Zakres czynności związanej z usługą: 1) bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, 2) utrzymania świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95 % całości, 3) wymiany uszkodzonych źródeł światła, kloszy opraw, cyfrowych sterowników astronomicznych, drzwiczek, osłon wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowych, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci kablowej i napowietrznej, 4) utylizacji wyeksploatowanych źródeł światła, 5) mycia zabrudzonych kloszy opraw ulicznych raz w roku – dotyczy opraw o kształcie kuli, a pozostałych kloszy przy wymianie źródeł światła, 6) wycinki gałęzi drzew będących w kolizji ze słupami, oprawami i przewodami oświetlenia ulicznego, 7) wykonywania nastawień urządzeń sterujących oświetleniem, 8) bieżących napraw szaf oświetlenia ulicznego, 9) lokalizacji i naprawy uszkodzonych kabli, przewodów sieci napowietrznych oraz przywrócenia terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych, 10) malowania skorodowanych słupów metalowych, wysięgników, drzwiczek, osłoni wnęk słupowych, 11) zabezpieczenia zerwanych przewodów, uszkodzonych słupów i wnęk słupowych na skutek kradzieży, wichur, kolizji drogowych, zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu – dotyczy również oświetlenia w okresie gwarancji, 12) pionowania (prostowania) pochylonych słupów eksploatowanego oświetlenia ulicznego, 13) kontroli inspekcyjnej w godzinach nocnych stanu sprawności oświetlenia, wykonywane wg ustaleń roboczych, przy udziale Zamawiającego, 14) wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów izolacji kabli dla oświetlenia ulicznego oznaczonego w załączniku nr 1 umowy. Zakres czynności obejmuje również: Montaż i demontaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, tj. stelaży ozdobnych słupowych LED 33 szt, kurtyn świetlnych 20 szt, warkoczy świetlnych na choinki 70 szt oraz wykonanie przeglądów stelaży słupowych i ewentualnych napraw przed sezonem zimowym. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej opuszczanych skrzynek rozdzielczych (szt 4) zasilających oświetlenie świąteczne Rynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT103740
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELMAX Jan Żywicki,  ,  ul. Fabryczna 25,  43-100,  Tychy,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96979,10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73622,88
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126428,26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki