Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8698-2016 z dnia 2016-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w...
Termin składania ofert: 2016-01-27

Mikołów: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Numer ogłoszenia: 16111 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8698 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 3.1. Moduł 1, którego wykonanie jest pewne. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakłada się wykonanie min. 2 koncepcji dla przedmiotowego zadania w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy oraz dokumentacji projektowej w oparciu o wybraną przez zamawiającego koncepcję, w tym kosztorysów inwestorskich z podziałem na 3 etapy realizacyjne: I etap: wykonanie dodatkowego pasa jezdni (prawo-skrętu) na ulicy K. Prusa o nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wiaduktu kolejowego, przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ulicą K. Miarki oraz przeniesienia stanowisk TAXI na drugą stronę zieleńca, II etap: przebudowa placu autobusowego, likwidację (w kierunku Katowic) zatoki autobusowej oraz przeniesienie przystanku w rejon placu autobusowego, III etap: budowa ronda u zbiegu ulic: K. Prusa, Wyzwolenia, Rybnickiej i Towarowej. Zakres opracowania powinien obejmować w szczególności: 3.1.1. Zakres danych wyjściowych: - 16 godzinne pomiary ruchu w rejonie trzech skrzyżowań, - pomiary ruchu pieszego w rejonie trzech skrzyżowań (K. Prusa-Kolejowa, K. Prusa-K. Miarki - rondo, K. Prusa-Rybnicka-Wyzwolenia-Towarowa), - aktualizacja geodezyjnych podkładów mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego, - określenie kolizji i potrzeby przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, - sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wykonanie badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań dostosować odpowiednią technologię przebudowy, -sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej - w formacie PDF, wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane, -uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz 721 z 2003 r. ze zmianami), -wykonanie koncepcji stałej organizacji ruchu w nawiązaniu do geometrii drogi, -opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 5 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, -wykonanie inwentaryzacji zieleni, -sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, -opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF. 3.1.2. Zakres analizy danych uzyskanych z pomiarów: -analiza danych z opracowanej dokumentacji pn. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Kolejową i ulicą Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem i oświetleniem, -wyznaczenie podstawowych charakterystyk ruchu kołowego (godziny szczytów komunikacyjnych, struktura kierunkowa i rodzajowa na skrzyżowaniach, obliczenia warunków ruchu i przepustowości na skrzyżowaniach - w stanie istniejącym) -obliczenie potoków ruchu pieszego generowanych przez obiekt dworca i innych w celu określenia właściwego sposobu zabezpieczenia ruchu pieszego - wnioski, -analiza rotacji miejsc parkingowych, -analiza istniejących obecnie warunków BRD w oparciu o zdarzenia drogowe z udziałem tzw. niechronionych uczestników ruchu NUR, -na podstawie analiz stanu istniejącego oraz w/w dokumentacji opracowanie dwóch ogólnych wariantów technicznych (warianty należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej do 60 dni od dnia podpisania umowy), -analiza obowiązku lub przesłanek uzasadniających dostosowanie obiektów dworca dla potrzeb osób niepełnosprawnych, -wyznaczenie ścieżki rowerowej do połączenia z istniejącą trasą rowerową 3.1.3. Analiza wariantów: -wygenerowanie prognoz zmian natężenia ruchu na założony dzień oddania do użytku inwestycji, -określenie warunków ruchu kołowego i przepustowości planowanych rozwiązań, -określenie bilansu miejsc parkingowych, -analiza porównawcza wariantów, -wskazanie wariantu proponowanego dla dalszych zmian, 3.1.4. Inne: -rozwiązania projektowe winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym. Kompletny projekt budowlany musi być zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego, -z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz zapłaty wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej, 3.2. Moduł 2, który stanowi opcję. Wykonanie usługi projektowej wchodzącej w skład tego modułu będzie uzależnione od uwarunkowań formalno - prawnych, możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego i innych okoliczności i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę . Zakłada się budowę połączenia drogowego o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 350 m oraz budową jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej Zakres opracowania powinien obejmować: -aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, -sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzji organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), -sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, -opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 4 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, -wykonanie inwentaryzacji zieleni (jeśli zaistnieje taka konieczność), -uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatowego w Mikołowie, -sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, -opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203352,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ