Mikołów: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Numer ogłoszenia: 8698 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Moduł 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Moduł 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 3.1. Moduł 1, którego wykonanie jest pewne. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakłada się wykonanie min. 2 koncepcji dla przedmiotowego zadania w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy oraz dokumentacji projektowej w oparciu o wybraną przez zamawiającego koncepcję, w tym kosztorysów inwestorskich z podziałem na 3 etapy realizacyjne: I etap: wykonanie dodatkowego pasa jezdni (prawo-skrętu) na ulicy K. Prusa o nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wiaduktu kolejowego, przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ulicą K. Miarki oraz przeniesienia stanowisk TAXI na drugą stronę zieleńca, II etap: przebudowa placu autobusowego, likwidację (w kierunku Katowic) zatoki autobusowej oraz przeniesienie przystanku w rejon placu autobusowego, III etap: budowa ronda u zbiegu ulic: K. Prusa, Wyzwolenia, Rybnickiej i Towarowej. Zakres opracowania powinien obejmować w szczególności: 3.1.1. Zakres danych wyjściowych: - 16 godzinne pomiary ruchu w rejonie trzech skrzyżowań, - pomiary ruchu pieszego w rejonie trzech skrzyżowań (K. Prusa-Kolejowa, K. Prusa-K. Miarki - rondo, K. Prusa-Rybnicka-Wyzwolenia-Towarowa), - aktualizacja geodezyjnych podkładów mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego, - określenie kolizji i potrzeby przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, - sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wykonanie badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań dostosować odpowiednią technologię przebudowy, -sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej - w formacie PDF, wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane, -uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz 721 z 2003 r. ze zmianami), -wykonanie koncepcji stałej organizacji ruchu w nawiązaniu do geometrii drogi, -opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 5 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, -wykonanie inwentaryzacji zieleni, -sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, -opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF. 3.1.2. Zakres analizy danych uzyskanych z pomiarów: -analiza danych z opracowanej dokumentacji pn. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Kolejową i ulicą Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem i oświetleniem, -wyznaczenie podstawowych charakterystyk ruchu kołowego (godziny szczytów komunikacyjnych, struktura kierunkowa i rodzajowa na skrzyżowaniach, obliczenia warunków ruchu i przepustowości na skrzyżowaniach - w stanie istniejącym) -obliczenie potoków ruchu pieszego generowanych przez obiekt dworca i innych w celu określenia właściwego sposobu zabezpieczenia ruchu pieszego - wnioski, -analiza rotacji miejsc parkingowych, -analiza istniejących obecnie warunków BRD w oparciu o zdarzenia drogowe z udziałem tzw. niechronionych uczestników ruchu NUR, -na podstawie analiz stanu istniejącego oraz w/w dokumentacji opracowanie dwóch ogólnych wariantów technicznych (warianty należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej do 60 dni od dnia podpisania umowy), -analiza obowiązku lub przesłanek uzasadniających dostosowanie obiektów dworca dla potrzeb osób niepełnosprawnych, -wyznaczenie ścieżki rowerowej do połączenia z istniejącą trasą rowerową 3.1.3. Analiza wariantów: -wygenerowanie prognoz zmian natężenia ruchu na założony dzień oddania do użytku inwestycji, -określenie warunków ruchu kołowego i przepustowości planowanych rozwiązań, -określenie bilansu miejsc parkingowych, -analiza porównawcza wariantów, -wskazanie wariantu proponowanego dla dalszych zmian, 3.1.4. Inne: -rozwiązania projektowe winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym. Kompletny projekt budowlany musi być zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego, -z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz zapłaty wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej, 3.2. Moduł 2, który stanowi opcję. Wykonanie usługi projektowej wchodzącej w skład tego modułu będzie uzależnione od uwarunkowań formalno - prawnych, możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego i innych okoliczności i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę . Zakłada się budowę połączenia drogowego o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 350 m oraz budową jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowej Zakres opracowania powinien obejmować: -aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, -sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), -wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzji organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), -sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, -opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 4 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, -wykonanie inwentaryzacji zieleni (jeśli zaistnieje taka konieczność), -uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatowego w Mikołowie, -sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, -opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 7. Termin wykonania zamówienia: 7.1. Termin wykonania modułu 1 opisanego w pkt 3.1 siwz: Wykonanie dokumentacji projektowej: do 30.11.2016 r. Termin uzyskania decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej: do 28.02.2017 r. Termin uzyskania w/w decyzji jest kryterium oceny ofert 7.2. Termin wykonania modułu 2 opisanego w pkt 3.2 siwz: Wykonanie dokumentacji projektowej: do 6 miesięcy od otrzymania zlecenia. Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Starosty Powiatu Mikołowskiego: do 8 miesięcy od otrzymania zlecenia. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: 16.1 Cena - 85 pkt 16.2 Termin uzyskania decyzji ZRID dla modułu 1: - 10 pkt tj. Za wykonanie zamówienia w terminie: - od 16.01.2017 do 28.02.2017 oferta uzyskuje 0 pkt - od.01.12.2016 do 15.01.2017 oferta uzyskuje 5 pkt - do 30.11.2016 oferta uzyskuje 10 pkt 16.3. Wykonanie makiet o wymiarach min 2m x 3m, dla każdej koncepcji dla modułu 1: (minimum 1 makieta dla koncepcji, czyli min. 2 makiety) 5 pkt Jeżeli Wykonawca nie wskaże jednego z w/w terminów lub nie poda informacji odnośnie wykonania makiety to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 85 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem uzyskania decyzji ZRID + dodatkowa ilość pkt związana z wykonaniem makiety wykonania zamówienia = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (85 pkt za cenę, 10 pkt za termin uzyskania decyzji ZRID dla modułu 1 i 5 pkt za wykonanie makiety dla każdej koncepcji). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 21.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 21.3 Nazwa programu i projektu: System transportu niskoemisyjnego - przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnika, Wyzwolenia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie