Ogłoszenie nr 324544 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.
Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307501-2016 z 12.09.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiający: Gmina Mikołów NIP: 635 18 05 347, REGON: 276257630 Rynek 16, 43-190 Mikołów działająca na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 26.06.2015 r. w imieniu swoim i n/w jednostek samorządu terytorialnego: 1)Gminy Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, NIP: 635-183-40-18, REGON: 276257601 2)Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, Zwycięstwa 26 a, NIP: 635-182-99-74, REGON: 276257759 3)Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, św. Wawrzyńca 21, NIP: 635-18-34-596, REGON: 276257653 4)Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach, Dąbrowszczaków 133, NIP: 635-183-22-90, REGON: 276257736 5)Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie, Żwirki i Wigury 4a NIP: 635-15-75-953, REGON: 276284779
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN-37/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową. 3.2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy rozszerzenia posiadanej przez zamawiającego licencji na oprogramowanie antywirusowe o identyfikatorze EAV – 53101972 w zakresie: a)przedłużenia obowiązywania dotychczas posiadanej licencji dla 99 użytkowników komputerów stacjonarnych na okres 3 lat b)zwiększenia liczby użytkowników dla 20 stacji serwerowych (maszyny fizyczne i wirtualne) 3.2.1. Wraz z oprogramowaniem wykonawca dostarczy 1 konsolę do zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową dla stacji roboczych oraz serwerów objętych licencją. 3.2.2. Licencja na oprogramowanie zostanie udzielona na okres 3 lat. 3.2.3. Zamawiający wymaga w okresie udzielenia licencji dostępu do najnowszych wersji oprogramowania oraz codziennej aktualizacji bazy sygnatur wirusów. 3.2.4. Wersja programu oraz dokumentacja dostępna w języku polskim. 3.2.5. Instalację oprogramowania zamawiający wykona samodzielnie. 3.2.6. Zamawiający dopuszcza dostawę w wersji cyfrowej z możliwością pobrania oprogramowania ze strony internetowej producenta. 3.3.Oprogramowanie jest przeznaczone dla: a)18 stacji serwerowych – dla serwerów rozmieszczonych w siedzibach: Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne, Gminy Wyry, Miasta Orzesze, Gminy Ornontowice oraz Powiatu Mikołowskiego, zakupionych w ramach wspólnej realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach PRSC Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiących (10 serwerów fizycznych oraz 8 serwerów wirtualnych) b)2 stacji serwerowych - stanowiących odrębną własność Gminy Mikołów c)99 komputerów stacjonarnych – dla poszczególnych Partnerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 48760000-3
Dodatkowe kody CPV: 48761000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT14500.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Daniel Wszlaki WSZELAKI Software,  daniel@wszelaki.pl,  ul. Dzieci Warszawy 25A/174,  02-495,  arszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12870.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12870.11
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19790.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.