Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 142165 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie. Zakres opracowania powinien obejmować: - wykonanie min. 2 koncepcji przebudowy ww. ulic, - aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego, - określenie kolizji i potrzeby przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanie projektów przebudowy kolidujących sieci, - sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), - wykonanie badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań dostosować odpowiednią technologię przebudowy, - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy dróg w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej - w formacie PDF oraz DWG, wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane, - uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na podstawie wniosku, złożonego wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w art. 11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz 721 z 2003 r. ze zmianami), - opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 5 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, - wykonanie inwentaryzacji zieleni, - sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, - przebudowę istniejących zjazdów do posesji, - przebudowę fragmentów skrzyżowań jeżeli zajdzie taka potrzeba z uwagi na różnice wysokości, - uzyskanie pozwolenia wodoprawnego dla przedmiotowej inwestycji, - wykonanie projektu budowano - wykonawczego kanalizacji deszczowej.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia: 7.1. Sporządzenie zadeklarowanych w ofercie koncepcji przebudowy ulic: Jasnej, Brzozowej, Reta: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy 7.2. Wykonanie dokumentacji projektowej: do 31.05.2017 r. 7.3. uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Mikołowskiego o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej: do 31.10.2017 r. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: 16.1 Cena - 90 pkt 16.2 Ilość zadeklarowanych koncepcji przebudowy ulic Jasnej, Brzozowej Reta: - 10 pkt tj. - min. 2 koncepcje: 0 pkt - 3 koncepcje: 5 pkt - 4 koncepcje i więcej: 10 pkt Jeżeli Wykonawca nie poda informacji odnośnie ilości koncepcji, lub zaoferuje wykonanie 1 koncepcji to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z ilością koncepcji = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (90 pkt za cenę, 10 pkt za ilośc wykonanych koncepcji). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 21.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie