Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70219-2016 z dnia 2016-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie, przy ul. Konopnickiej, na parceli 2153/64 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie...
Termin składania ofert: 2016-06-21

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie, przy ul. Konopnickiej, na parceli 2153/64
Numer ogłoszenia: 122515 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70219 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie, przy ul. Konopnickiej, na parceli 2153/64.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie, przy ul. Konopnickiej, na parceli 2153/64 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i karuzeli w Mikołowie przy ul. Konopnickiej, parcela 2153/64. Rodzaje urządzeń siłowni: - steper + motyl (zblokowane) - bioderka + chodzik + narciarz (zblokowane) - tablica informacyjna. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno - użytkowego. 3.2. Moduł 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Mikołowie przy ul. Konopnickiej, parcela 2153/64: - kosza na śmieci - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego - ławki parkowej metalowej z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego dla min. 3 osób. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno - użytkowego. Dostarczone wyposażenie i materiały modułu 1 i 2 muszą być nowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34689,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ