Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 81846-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 304/36 w Mikołowie Paniowach przy ul. Mokierskiej/Szymankiewicza w zakresie obejmującym wykonanie: 1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie...
Termin składania ofert: 2016-05-04

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 304/36 w Mikołowie Paniowach przy ul. Mokierskiej/Szymankiewicza
Numer ogłoszenia: 136646 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81846 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 304/36 w Mikołowie Paniowach przy ul. Mokierskiej/Szymankiewicza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 304/36 w Mikołowie Paniowach przy ul. Mokierskiej/Szymankiewicza w zakresie obejmującym wykonanie: 1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni terenowej. 1.1. Przygotowanie dokumentów i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację robót budowlanych. 1.2. Częściowa rozbiórka i ułożenie istniejącej kostki betonowej. 1.3. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń treningowych do ćwiczeń, przeznaczonych do instalacji i użytkowania na dworze. Wykaz urządzeń do ćwiczeń: - biegacz + orbitrek + pylon - drabinka + podcią nóg + pylon - ławka + prostownik pleców + pylon - twister + wahadło - prasa nożna + wioślarz + pylon - wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon - tablica informacyjna. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego 2. Moduł 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury na działce nr 304/36 w Mikołowie Paniowach przy ul. Mokierskiej/Szymankiewicza - kosza na śmieci - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego. - ławki parkowej metalowej z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego dla min. 3 osób Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie modułu 1 i 2 musi być nowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27235,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ