Mikołów: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 123801 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92223 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy sporządzony przez Wiesława Borowskiego ELWIBOR , Zaręba, ul. Wesoła 10, Lubań, zatwierdzony decyzją Starosty Mikołowskiego nr 1083/2014 z 23.10.2014 r. Oświetlenie należy wykonać stosując słupy aluminiowe anodowane stożkowe koloru naturalnego aluminium. Do słupów stosować fundamenty betonowe prefabrykowane. Tabliczki słupowe z bezpiecznikami. Oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED. Obudowa oprawy aluminiowa anodowana malowana proszkowo. Oprawa wyposażona w układ optyczny (soczewka) z możliwością wymiany modułu LED oraz zasilacz. Stopień ochrony IP66. Minimalna moc opraw 40W, strumień świetlny min 3000 lm przy temperaturze barwowej 3500 K oraz 1 oprawa o mocy 80W strumień świetlny min 7000 lm przy temperaturze barwowej 5 000 K. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Gwarancja producenta na oprawę 5 lat. Oprawa wyposażona w zasilacz zabezpieczający od przepięć i zwarć. Oprawa przeznaczona do montażu bezpośrednio na słupie o średnicy trzpienia fi 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 289000,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ