Mikołów: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 92223 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego kablem ziemnym na oś. Grunwaldzkim oraz na odcinkach ulic: Nowa, Cmentarna i Janasa w Mikołowie w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy sporządzony przez Wiesława Borowskiego ELWIBOR , Zaręba, ul. Wesoła 10, Lubań, zatwierdzony decyzją Starosty Mikołowskiego nr 1083/2014 z 23.10.2014 r. Oświetlenie należy wykonać stosując słupy aluminiowe anodowane stożkowe koloru naturalnego aluminium. Do słupów stosować fundamenty betonowe prefabrykowane. Tabliczki słupowe z bezpiecznikami. Oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED. Obudowa oprawy aluminiowa anodowana malowana proszkowo. Oprawa wyposażona w układ optyczny (soczewka) z możliwością wymiany modułu LED oraz zasilacz. Stopień ochrony IP66. Minimalna moc opraw 40W, strumień świetlny min 3000 lm przy temperaturze barwowej 3500 K oraz 1 oprawa o mocy 80W strumień świetlny min 7000 lm przy temperaturze barwowej 5 000 K. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Gwarancja producenta na oprawę 5 lat. Oprawa wyposażona w zasilacz zabezpieczający od przepięć i zwarć. Oprawa przeznaczona do montażu bezpośrednio na słupie o średnicy trzpienia fi 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Kryteriami oceny ofert są: 1.1 Cena - 80 pkt 1.2 Jakość oświetlenia wyrażona poprzez wielkość strumienia świetlnego oprawy LED w lumenach o mocy od 40 W do 45 W i temperaturze barwowej 3500K - 20 pkt tj. - min. 3000 lm - 0 pkt - 3001 lm do 3200 lm - 5 pkt - 3201 lm do 3400 lm - 10 pkt - 3401 lm do 3600 lm - 15 pkt - powyżej 3600 lm - 20 pkt 2. Jeżeli wykonawca nie zaoferuje wielkości strumienia świetlnego, lub zaoferuje wartość mniejszą niż 3000 lm to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 80 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną wielkością strumienia świetlnego oprawy LED w lumenach o mocy od 40 W do 45 W i temperaturze barwowej 3500K = ............... punktów. * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 80 pkt za cenę i 20 pkt z deklarowaną wielkością strumienia świetlnego oprawy LED w lumenach o mocy od 40 W do 45 W i temperaturze barwowej 3500K ). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie