Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zlobek.mikolow.eu


Mikołów: Zakup i dostawa bielizny pościelowej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 290780 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka , Ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 0323273027, faks 0323273027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa bielizny pościelowej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bielizny pościelowej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie: 1 Podkład higieniczny nie przepuszczający wilgoci na materac łóżeczka dziecięcego, do łóżek i wózków dziecięcych; Rozmiar 70x100cm, grubość 200 mikro metra; Można prać w temperaturze do 90 C. Szt. 60 2 Śliniak nieprzemakalny, uszyty z tkaniny frotte, podszyty miękką ceratką. Różne kolory. Szt. 180 3 Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; zapinana na kryte zamki. Wzór kolorowe kropki lub inne figury geometryczne na białym tle. Szt. 20 4 Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; zapinana na kryte zamki. Wzór kolorowe zwierzęta na jasnym tle Szt. 35 5 Pościel w zestawie: poszewka na poduszkę w rozmiarze 40×60 cm, poszewka na kołderkę w rozmiarze 120×90 cm; 100 % bawełny ; zapinana na kryte zameczki. Wzór kolorowe zwierzęta na jasnym tle Szt. 45 6 Prześcieradło frotte z gumką do łóżeczka dziecięcego rozmiar: 70 x 140 cm + 15 cm na boki ; skład: 83% bawełna, 17% poliester ; gramatura: 190 g/m2; tkanina nieprześwitująca ; kolor turkusowy, zielony, niebieski Szt. 10 7 Prześcieradło frotte z gumką do łóżeczka dziecięcego rozmiar: 70 x 140 cm + 15 cm na boki ;skład: 83% bawełna, 17% poliester ; gramatura: 190 g/m2; tkanina nieprześwitująca kolor zielony Szt. 20 8 Materac z pianki poliuretanowej dwustronny o wymiarach 5,8 cmx120 cmx60 cm; poszycie bawełniane zapinane zamkiem błyskawicznym. Szt. 3 9 Antyalergiczny zestaw do łóżeczka 120x60 cm: PODUSZKA 40x60 cm, obszycie z białej tkaniny bawełnianej; wypełnienie z atestowanej włókniny silikonowanej, KOŁDERKA 120x90 cm, obszycie z białej tkaniny bawełnianej; wypełnienie z atestowanej włókniny silikonowanej, brzegi kołderki oraz boki przeszyte i przepikowane. Elementy zestawu nadające się do prania w pralce. Szt. 30 10 Pidżama 110 cm ; orientacyjne wymiary (na płasko, bez rozciągania):bluzeczka szerokość w paszkach: 33 cm x 2, długość całkowita: 42 cm , długość rękawa od paszki: 33 cm; zapięcie na napki przy szyi, przy rękawach ściągacze,przy szyi obszyta lamówką, spodenki szerokość w pasie: 19 cm x 2, długość całkowita: 64 cm , długość wewnętrzna nogawki: 41,5 cm , gumka w pasie , na dole nogawek ściągacz; materiał:100% bawełna ,kolorowa np. zielona, żółta z nadrukiem np. zwierząt , postaci bajkowych , samochodów Szt. 10 11 Pidżama 104 cm ; orientacyjne wymiary (na płasko, bez rozciągania):bluzeczka szerokość w paszkach: 31 cm x 2, długość całkowita: 39,5 cm , długość rękawa od paszki: 30,5 cm; zapięcie na napki przy szyi ,przy rękawach ściągacze , pod szyi obszyta lamówką, spodenki szerokość w pasie: 19 cm x 2, długość całkowita: 56 cm , długość wewnętrzna nogawki: 40 cm , gumka w pasie , na dole nogawek ściągacz; materiał:100% bawełna ,kolorowa np. zielona, żółta z nadrukiem np. zwierząt , postaci bajkowych , samochodów - Szt. 30.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 81.31.83.00-4, 39.51.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobek.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów , pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie