Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.mikolow.eu/


Mikołów: Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 41024 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzienny Dom Pomocy , ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 2260090, faks 32 2260090.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Dostawa nabiału Część 2 - Dostawa tłuszczy Część 3 - Dostawa artykułów sypkich Część 4 - Dostawa jajek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.62.00.00-0, 15.50.00.00-3, 15.53.00.00-2, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze postanowienia przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku: 1. Zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, związanych z sukcesją uniwersalną, w wyniku której prawa przysługujące jednemu podmiotowi przechodzą na inny podmiot w wyniku zdarzenia prawnego, 2. Wystąpienia okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę wskutek działania siły wyższej, 3. Wystąpienia okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług wskutek działania siły wyższej. Za przypadek siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zwarciu Umowy, a którym Strony nie mogły zapobiec przy dochowaniu należytej staranności udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak w szczególności pożar, powódź, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz 4. Zmiany cen jednostkowych artykułów żywnościowych oraz wartości oferty (z VAT), określonych w załącznikach od nr 5 do nr 8 do Umowy w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron, 5. Zakończenia produkcji danego artykułu żywnościowego, określonego w załączniku nr 2 do Umowy oraz rozpoczęcia produkcji innego artykułu żywnościowego co najmniej o tych samych lub lepszych walorach jakościowych i smakowych, 6. Ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty wartości Umowy, o której mowa w § 6 Umowy oraz załącznikach od nr 5 do nr 8 do Umowy, 7. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, tel/fax 032 2260090.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa nabiału.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa tłuszczy.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa artykułów sypkich.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa jajek.