Mikołów: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 188573 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177391 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Tablica pamiątkowa wraz montażem i transportem (projekt po stronie wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego): sztuk 3, rozmiar tablicy 70cm x 90 cm, z blachy ocynk mocowanej na konstrukcji stalowej pokrytej farbą antykorozyjną trwale zamocowaną do podłoża, ozdobne obramowanie tablicy, miejsce montażu w Mikołowie - na początku i na końcu drogi gminnej przy ul. Sadowej-Paprotek, Bzów-Paprotek i Świerkowa-Plebiscytowa (dokładne miejsce do ustalenia). Użyte materiały mają być odporne na warunki atmosferyczne. Wykonawca nie wymaga uzyskania stosownych pozwoleń od Zamawiającego (zapewnia Zamawiający). 2. Ulotka informacyjna- 1000 sztuk, format A5, druk dwustronny, papier kreda 200g, lakierowane lakierem offsetowym, kolor pełny. Treść i szata graficzna nawiązująca do tematyki transportowej, drogowej, winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz spełniać wymogi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji. Treść materiałów promocyjnych powinna być zgodna z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.rpo2007-2013.slaskie.pl/.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.14.00.00-3, 30.19.50.00-2, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ