Mikołów: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 177391 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (ulotki, tablice) wraz z montażem tablic dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tablica pamiątkowa wraz montażem i transportem (projekt po stronie wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego): sztuk 3, rozmiar tablicy 70cm x 90 cm, z blachy ocynk mocowanej na konstrukcji stalowej pokrytej farbą antykorozyjną trwale zamocowaną do podłoża, ozdobne obramowanie tablicy, miejsce montażu w Mikołowie - na początku i na końcu drogi gminnej przy ul. Sadowej-Paprotek, Bzów-Paprotek i Świerkowa-Plebiscytowa (dokładne miejsce do ustalenia). Użyte materiały mają być odporne na warunki atmosferyczne. Wykonawca nie wymaga uzyskania stosownych pozwoleń od Zamawiającego (zapewnia Zamawiający). 2. Ulotka informacyjna- 1000 sztuk, format A5, druk dwustronny, papier kreda 200g, lakierowane lakierem offsetowym, kolor pełny. Treść i szata graficzna nawiązująca do tematyki transportowej, drogowej, winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz spełniać wymogi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji. Treść materiałów promocyjnych powinna być zgodna z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.rpo2007-2013.slaskie.pl/.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.14.00.00-3, 30.19.50.00-2, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa. Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa. Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 2. Kryteriami oceny ofert są: 2.1. Cena - 97 pkt 2.2. Termin - 3 pkt Za wykonanie zamówienia w terminie: - 14 dni od podpisania umowy wykonawca otrzymuje 0 pkt - 12-13 dni od podpisania umowy wykonawca otrzymuje 1 pkt - 10-11 dni od podpisania umowy wykonawca otrzymuje 3 pkt Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin późniejszy niż 14 dni od podpisania umowy lub nie poda terminu wykonania usługi, to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 97 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem wykonania zamówienia wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej. 3. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 97 pkt za cenę i 3 pkt za termin wykonania). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie