Mikołów: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 138749 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118947 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach w tym: 1. rozbiórka nawierzchni chodnika i wjazdu (od strony ul. Sadowej) z kostki brukowej wraz z odbudową z tej samej kostki (dobry stan kostki) m2 - 296,75, rozbiórka podbudowy gr 15 cm i odwóz na wysypisko, odbudowa podbudowy z nowego tłucznia, wykonanie wykopów w gr. kat III/IV o normalnej wilgotności wraz z umocnieniem - wspólnych dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej m3 - 249,27 wraz z badaniami zagęszczenia i nośności , włączenie przyłącza sanitarnego szt. 1 do studni polimerobetonowej w ul. Sadowej wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, ułożenie rurociągu przyłącza z rur PCV fi 200/160 dl.118 m ze studzienkami betonowymi. fi 1200 - szt. 2, tworzywowymi fi 600 - szt. 6, przełączenie istniejących wylotów sanitarnych szt. 3 z budynku do nowych przyłączy 2. włączenie przyłącza deszczowego szt. 1 do studni tworzywowej w ul. Sadowej, wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, ułożenie rurociągu (we wspólnym wykopie z przyłączem sanit.) z rur PCV fi 160 dl 41 m ze studzienkami - betonową fi 1200 z częścią osadową gł. 70 cm szt. 1, tworzywowych fi 600 szt. 2, odcięcie istniejących odpływów wód deszczowych szt. 2 na skarpie przy szkole i włączenie ich do nowych studzienek deszczowych 3. likwidacja oczyszczalni ścieków: rozbiórka murów - m3 6,75, rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - m2 76,0 , rozbiórka pokrycia dachowego z blachy - m2 6,44 , rozbiórka rynny stalowej - m 2 , rozbiórka rury spustowej stalowej m 2 , demontaż pompy do ścieków - szt. 2, demontaż zasuw fi 150 i fi 200 (po 1 ) szt. 2, demontaż dmuchawy napowietrzającej - szt. 1 , demontaż mieszadła zatapialnego szt. 1, opróżnienie i odwóz zawartości zbiornika ścieków do oczyszczalni ścieków, przepłukanie zbiornika o pojemności 5,3 m3 wyburzenie i odwóz gruzu - szt. 1, odwóz i sprzedaż elementów stalowych w składnicy złomu, należność za sprzedaż złomu do wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego, rozbiórka i likwidacja schodów terenowych z kostki brukowej - m2 17,25, rozbiórka obrzeży chodnikowych - m 6 (przy schodach), demontaż studni z kręgów betonowych fi 1000 głęb. 1,5 m i ich zasypanie - szt. 4, zaślepienie nieczynnych wylotów kanalizacyjnych fi 160 - szt. 4, rozścielenie ziemi urodzajnej po rozbiórkach i posianie trawy - m2 58,7 4. dokonanie zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie o zakończenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104105,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ