Mikołów: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach
Numer ogłoszenia: 118947 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa w rejonie Szkoły nr 4 przy ul. Katowickiej 122 w Mikołowie - Kamionce przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, likwidacji oczyszczalni ścieków z odtworzeniem terenu i nawierzchni po robotach w tym: 1. rozbiórka nawierzchni chodnika i wjazdu (od strony ul. Sadowej) z kostki brukowej wraz z odbudową z tej samej kostki (dobry stan kostki) m2 - 296,75, rozbiórka podbudowy gr 15 cm i odwóz na wysypisko, odbudowa podbudowy z nowego tłucznia, wykonanie wykopów w gr. kat III/IV o normalnej wilgotności wraz z umocnieniem - wspólnych dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej m3 - 249,27 wraz z badaniami zagęszczenia i nośności , włączenie przyłącza sanitarnego szt. 1 do studni polimerobetonowej w ul. Sadowej wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, ułożenie rurociągu przyłącza z rur PCV fi 200/160 dl.118 m ze studzienkami betonowymi. fi 1200 - szt. 2, tworzywowymi fi 600 - szt. 6, przełączenie istniejących wylotów sanitarnych szt. 3 z budynku do nowych przyłączy 2. włączenie przyłącza deszczowego szt. 1 do studni tworzywowej w ul. Sadowej, wskazanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, ułożenie rurociągu (we wspólnym wykopie z przyłączem sanit.) z rur PCV fi 160 dl 41 m ze studzienkami - betonową fi 1200 z częścią osadową gł. 70 cm szt. 1, tworzywowych fi 600 szt. 2, odcięcie istniejących odpływów wód deszczowych szt. 2 na skarpie przy szkole i włączenie ich do nowych studzienek deszczowych 3. likwidacja oczyszczalni ścieków: rozbiórka murów - m3 6,75, rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - m2 76,0 , rozbiórka pokrycia dachowego z blachy - m2 6,44 , rozbiórka rynny stalowej - m 2 , rozbiórka rury spustowej stalowej m 2 , demontaż pompy do ścieków - szt. 2, demontaż zasuw fi 150 i fi 200 (po 1 ) szt. 2, demontaż dmuchawy napowietrzającej - szt. 1 , demontaż mieszadła zatapialnego szt. 1, opróżnienie i odwóz zawartości zbiornika ścieków do oczyszczalni ścieków, przepłukanie zbiornika o pojemności 5,3 m3 wyburzenie i odwóz gruzu - szt. 1, odwóz i sprzedaż elementów stalowych w składnicy złomu, należność za sprzedaż złomu do wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego, rozbiórka i likwidacja schodów terenowych z kostki brukowej - m2 17,25, rozbiórka obrzeży chodnikowych - m 6 (przy schodach), demontaż studni z kręgów betonowych fi 1000 głęb. 1,5 m i ich zasypanie - szt. 4, zaślepienie nieczynnych wylotów kanalizacyjnych fi 160 - szt. 4, rozścielenie ziemi urodzajnej po rozbiórkach i posianie trawy - m2 58,7 4. dokonanie zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie o zakończenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Kryteriami oceny ofert są: 1 Cena - 80 pkt 2. Technologia wykonania: 2.1. wykopowa - 0 pkt 2.2. bezwykopowa - 10 pkt 3. Jakość materiału - zastosowane rury PVC-U: 3.1. Sztywność obwodowa SN - 8 - 0 pkt 3.2. Sztywność obwodowa SN - 12 - 5 pkt 3.3. Sztywność obwodowa SN - 16 i powyżej - 10 pkt. Jeżeli wykonawca nie zamieści informacji odnośnie technologii wykonania kanalizacji, parametrów zaoferowanych rur PVC-U to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 80 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z technologią wykonania + dodatkowa ilość pkt związana z jakością materiału (zastosowanymi rurami PVC-U) = ............... punktów. * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty ocenianej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt tj. 80 pkt za cenę, 10 pkt za technologię wykonania i 10 pkt za jakość materiału( zastosowane rury PVC - U) O ile wykonawca nie zamieści informacji odnośnie technologii wykonania Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. II. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie