Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27270-2015 z dnia 2015-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów. 1. ul. Młyńska (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLII/1115/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest...
Termin składania ofert: 2015-02-16

Mikołów: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów
Numer ogłoszenia: 37315 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27270 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów. 1. ul. Młyńska (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLII/1115/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. 2. ul. Kukułcza (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLI/1071/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 3. w ciągu ul. Nowa Reta (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXIX/1019/2014 z dnia 18 marca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest zmiana parametrów drogi zbiorczej na drogę lokalną o szerokości 15,0m. 4. ul. Równoległa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/972/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.) Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 5. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/971/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 6. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/970/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 7. ul. Mokierska_Zagrodowa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLV/1169/2014 z dnia 30 września 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 8. ul. Hutnicza (realizacja uchwały RM Nr XLV/1170/2014 z dnia 30 września 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 9. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Nr XXXIX/1021/2014 z dnia 18 marca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. a) Skala opracowania: 1:1000, pkt. 3.3 w skali 1:2000 b) Całkowity obszar opracowania ok. 20,00ha c) Opracowania mają być wykonane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i udokumentowane zgodnie z § 12 w/w Rozporządzenia (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) d) Obowiązkowo należy przygotować : -pisma i obwieszczenia zawiadamiające o przystąpieniu do opracowania planu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji i osób prywatnych oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia i akceptacji) - pisma o uzgodnienie projektu planu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia) -pisma i obwieszczenia o wyłożeniu planu do publicznego wglądu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji i osób prywatnych oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia i akceptacji) e) Ponadto do projektu planu należy wykonać: - prognozę oddziaływania na środowisko opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale IV ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr z 2013 poz. 1235 z póżn. zm.) - prognozę skutków finansowych uchwalenia planu f) Przygotować dokumenty formalno - prawne niezbędne w procesie uchwalania planu g) Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu w zakresie czynności formalnych, do wykonania których - z mocy prawa - zobowiązany jest Burmistrz Miasta Mikołowa, zapewniając prawidłowość przebiegu procedury opracowania planu. h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność uwzględnienia w projekcie planu wymagań, walorów i potrzeb określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. i) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu wykonywanych prac oraz przekazywania materiałów dotyczących przedmiotu umowy, w tym dokumentacji prac planistycznych, osobiście w siedzibie Zamawiającego w Referacie Planowania Przestrzennego, j) Wykonawca zobowiązuje się do analizy materiałów i wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednich zmian w projekcie. k) Wykonawca należycie zabezpieczy uzyskane od Zamawiającego dane osobowe oraz inne materiały i wykorzysta je wyłącznie do celów związanych z przedmiotem zamówienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. l) W toku prac nad planem Wykonawca nie może wykorzystać materiałów dotyczących przedmiotu umowy na cele inne niż związane z niniejszą umową. m) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich uzyskanych w toku prac materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiającemu należy przekazać 3 egzemplarze opracowania w wersji papierowej oraz tekst planu wraz z załącznikami umożliwiającymi przesłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym, rysunek planu oraz załączniki graficzne wg załączonych wytycznych w załączniku A i załączniku B. Wykonawca przekaże Zamawiającemu tekst i rysunek planu (uchwała) w formacie zipx. począwszy od przekazania projektu planu. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy w formacie dxf. lub w wersji papierowej, wypisy z rejestru gruntów , ekofizjografia, studium oraz inne niezbędne materiały będące w posiadaniu Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90618,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ