Mikołów: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów
Numer ogłoszenia: 27270 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla 9 terenów. 1. ul. Młyńska (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLII/1115/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. 2. ul. Kukułcza (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLI/1071/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 3. w ciągu ul. Nowa Reta (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXIX/1019/2014 z dnia 18 marca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest zmiana parametrów drogi zbiorczej na drogę lokalną o szerokości 15,0m. 4. ul. Równoległa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/972/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.) Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 5. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/971/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 6. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXXVIII/970/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 7. ul. Mokierska_Zagrodowa (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLV/1169/2014 z dnia 30 września 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 8. ul. Hutnicza (realizacja uchwały RM Nr XLV/1170/2014 z dnia 30 września 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 9. ul. Buczka (realizacja uchwały RM Nr XXXIX/1021/2014 z dnia 18 marca 2014 r.). Przedmiotem opracowania projektu planu jest przekwalifikowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. a) Skala opracowania: 1:1000, pkt. 3.3 w skali 1:2000 b) Całkowity obszar opracowania ok. 20,00ha c) Opracowania mają być wykonane zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i udokumentowane zgodnie z § 12 w/w Rozporządzenia (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) d) Obowiązkowo należy przygotować : -pisma i obwieszczenia zawiadamiające o przystąpieniu do opracowania planu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji i osób prywatnych oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia i akceptacji) - pisma o uzgodnienie projektu planu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia) -pisma i obwieszczenia o wyłożeniu planu do publicznego wglądu (Wykonawca wykona wszelkie czynności operacyjne związane z powielaniem, kopertowaniem i wysyłką zawiadomień instytucji i osób prywatnych oraz każdorazowo przekaże Zamawiającemu pisma w formie elektronicznej dotyczące zawiadomień, uzgodnień, opinii i ogłoszeń - do sprawdzenia i akceptacji) e) Ponadto do projektu planu należy wykonać: - prognozę oddziaływania na środowisko opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale IV ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr z 2013 poz. 1235 z póżn. zm.) - prognozę skutków finansowych uchwalenia planu f) Przygotować dokumenty formalno - prawne niezbędne w procesie uchwalania planu g) Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu w zakresie czynności formalnych, do wykonania których - z mocy prawa - zobowiązany jest Burmistrz Miasta Mikołowa, zapewniając prawidłowość przebiegu procedury opracowania planu. h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność uwzględnienia w projekcie planu wymagań, walorów i potrzeb określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. i) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu wykonywanych prac oraz przekazywania materiałów dotyczących przedmiotu umowy, w tym dokumentacji prac planistycznych, osobiście w siedzibie Zamawiającego w Referacie Planowania Przestrzennego, j) Wykonawca zobowiązuje się do analizy materiałów i wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednich zmian w projekcie. k) Wykonawca należycie zabezpieczy uzyskane od Zamawiającego dane osobowe oraz inne materiały i wykorzysta je wyłącznie do celów związanych z przedmiotem zamówienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. l) W toku prac nad planem Wykonawca nie może wykorzystać materiałów dotyczących przedmiotu umowy na cele inne niż związane z niniejszą umową. m) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich uzyskanych w toku prac materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiającemu należy przekazać 3 egzemplarze opracowania w wersji papierowej oraz tekst planu wraz z załącznikami umożliwiającymi przesłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym, rysunek planu oraz załączniki graficzne wg załączonych wytycznych w załączniku A i załączniku B. Wykonawca przekaże Zamawiającemu tekst i rysunek planu (uchwała) w formacie zipx. począwszy od przekazania projektu planu. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy w formacie dxf. lub w wersji papierowej, wypisy z rejestru gruntów , ekofizjografia, studium oraz inne niezbędne materiały będące w posiadaniu Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 365.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin wykonania zamówienia: Minimalny akceptowalny termin: 270 dni od daty podpisania umowy. Maksymalny akceptowalny termin: 365 dni od daty podpisania umowy. 2. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: 2.1 Cena - 90 pkt 2.2 Termin wykonania zamówienia - 10 pkt Termin minimalny: 270 dni Termin maksymalny: 365 dni W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. 2.3. O ile wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia zamawiający uzna, że deklaruje wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie określonym w siwz tj. 365 dni. 2.4. O ile wykonawca poda termin wykonania zamówienia wcześniejszy niż 270 dni lub późniejszy niż 365 dni, to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści siwz. 2.5. O ile wykonawca określi termin wykonania zamówienia: - w miesiącach, to do wyliczenia liczby dni zamawiający przyjmuje, że każdy miesiąc liczy 30 dni, czyli np. 10 miesięcy x 30 dni = 300 dni. - pół roku, to zamawiający przyjmuje 6 miesięcy x 30 dni = 180 dni - w przedziale czasu np. od 280 dni do 360 dni, to zamawiający przyjmuje koniec przedziału czasowego, czyli 360 dni. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + TN/TO x 10 pkt = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej TN - oferta z najkrótszym zaoferowanym terminem wykonania zamówienia (liczba dni) TO - termin oferty badanej (liczba dni) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (90 pkt za cenę i 10 pkt za termin wykonania). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie