1. Rozpatrywanie spraw bieżących związanych z przydzielonymi zadaniami oraz spraw wnoszonych przez mieszkańców.
 2. Zadania szczegółowe:

          a) Utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy Mikołów

 • Analiza pracy placówek oświatowych w czasie pandemii - wykorzystania sprzętu do nauki zdalnej, organizacja nauczania zdalnego, funkcjonowania żłobka i przedszkoli.
 • Analiza projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli i podsumowanie roku szkolnego 2020/21.

          b) Pomoc społeczna na terenie gminy Mikołów

 • Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przez MOPS.
 • Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  oraz z wykonania planu pracy Gminnej Komisji RPA.
 • Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych, bezdomnych - formy opieki, obowiązki i możliwości gminy ,w tym zakresie.

          c) Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Mikołów
          d) Współpraca gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi
          e) Działania związane z budżetem gminy Mikołów

 • Analiza  i rozliczenie wykonania budżetu za I półrocze 2021.
 • Analiza i rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 • Opracowanie wniosków do budżetu miasta na 2022 rok.
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz zmian w załącznikach zmian inwestycyjnych związanych z zakresem działań komisji.

          f) Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok
          g) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, wychowania, pomocy społecznej, bezrobocia  oraz dotacji na cele społeczne.
          h) Analiza wykonania wniosków komisji.
          i) Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy Komisji, które wynikną w trakcie roku.

Przewodnicząca Komisji RM nr 6
Ewelina Kukla