Zakres pracy:

 1. Rozpatrywanie spraw bieżących związanych z przydzielonymi komisji zadaniami, w tym:

         a. analiza i opiniowanie zmian w statutach i regulaminach jednostek, które tego wymagają,
         b. opiniowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
         c. analiza informacji o działalności jednostek pomocniczych,
         d. utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami jednostek pomocniczych,
         e. analiza informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście,
         f. analiza realizacji wniosków komisji.

 1. Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez mieszkańców i radnych, w tym analiza stanu realizacji zapisów Strategii Gminy Mikołów na lata 2020-2030.
 2. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy komisji, które wynikną w trakcie roku.

 

Miesiąc

Zadania

Styczeń

 • Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
 • Analiza opcji ograniczenia możliwości prowadzenia polowań przez obwodowe koło łowieckie na terenach należących do Gminy Mikołów.

Luty

 • Omówienie spraw bieżących i planów działania jednostek pomocniczych, w tym roli komisji w stałej współpracy z jednostkami.

Marzec

 • Omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa z perspektywy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta, w tym planów związanych z rozwojem monitoringu miejskiego i planów działania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Kwiecień.

 • Analiza sposobu konsultowania spraw z mieszkańcami (strona formalna i praktyczna).

Maj

 • Omówienie stanu ochrony przeciwpożarowej Gminy Mikołów z perspektywy mikołowskiej Straży Pożarnej.

Czerwiec

 • Omówienie i zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2020 rok.
 • Omówienie planów Policji w sprawie zadbania o bezpieczeństwo w Gminie Mikołów w czasie wakacji. Spotkanie z Dzielnicowymi.

Lipiec

 • Przerwa wakacyjna (komisja zostanie zwołana w przypadku bieżącej potrzeby)

Sierpień

 • Omówienie półrocznych doświadczeń z wdrażania Strategii Gminy Mikołów na lata 2020-2030.

Wrzesień

 • Omówienie i zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku.
 • Analiza stanu działań w celu ustanowienia herbu i flagi Mikołowa.

Październik

 • Omówienie bieżącej działalności i planów Straży Miejskiej.

Listopad

 • Omówienie spraw bieżących i stanu realizacji planów działania jednostek pomocniczych.

Grudzień

 • Podsumowanie pracy komisji w 2021 roku.
 • Przygotowanie i przyjęcie planu pracy na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji RM nr 1
(Aneta Esnekier)