1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz wnoszonymi przez mieszkańców.
 2. Zadania szczegółowe:
 • opiniowanie wszelakich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi i sportowymi,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie związanych z zakresem działań Komisji,
 • analiza realizacji wniosków Komisji,
 • analiza sprawozdań z działalności instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, 
 • omówienie działań gminy Mikołów w zakresie kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
 • koordynacja działań związanych z organizacją obchodów 800-lecia miasta Mikołów,
 • wizytacje obiektów prowadzących działalność kulturalną i sportową, w celu lepszego poznania charakteru i warunków pracy na obiektach,
 • rozliczenie wykonania budżetu za 2019 rok,
 • rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku,
 • opracowanie wniosków do budżetu na 2021 rok,
 • opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok. 
 1. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy Komisji, które wynikną w trakcie roku.

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
Mateusz Bies