1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz wnoszonymi przez mieszkańców.
  2. Zadania szczegółowe:
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących pomocy finansowej, dotacji oraz dofinansowań,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych będących w gestii gminy,
  • analiza realizacji wniosków Komisji,
  • rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
  • rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku,
  • opracowanie wniosków do budżetu miasta na 2021 rok,
  • opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
  1. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy Komisji, które wynikną w trakcie roku. 

Przewodnicząca Komisji RM Nr 2
Katarzyna Głośna