1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz wnoszonymi przez mieszkańców.
 2. Zadania szczegółowe:
 • analiza informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście,
 • analiza informacji o działalności jednostek pomocniczych połączona z wizytą w sołectwach i dzielnicy wg ustalonego harmonogramu,
 • analiza realizacji wniosków Komisji,
 • koordynacja działań związanych z ustanowieniem herbu i flagi Mikołowa,
 • analiza i opiniowanie zmian w statutach i regulaminach jednostek, które tego wymagają,
 • rozliczenie wykonania budżetu za 2019 rok,
 • rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku,
 • opracowanie wniosków do budżetu na 2021 rok,
 • opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
 1. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w planie pracy Komisji, które wynikną w trakcie roku.

Przewodnicząca Komisji RM Nr 1
Aneta Esnekier