Przewodniczący: Jan Wycisło

Radni: Ewa Chmielorz
Krzysztof Jakubiec
Krzysztof Rogalski
Krystyna Świerkot
Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 1 ds. Samorządu:

  • opiniowania zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składnikówmienia do korzystania,
  • opiniowania spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
  • koordynacji współdziałania z innymi gminami,
  • współpracy z Sejmikiem Samorządowym oraz Radą Powiatu,
  • opiniowania spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
  • opiniowania spraw związanych ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną.