Radny Krzysztof Jakubiec wystąpił z wnioskiem, aby Burmistrz wystosował do Marszałka Województwa Śląskiego pismo o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planowanego przebiegu przez Mikołów autostrady A4 bis – uzyskaną informację poprosił przedstawić na następnej sesji Rady.