Uchwała nr XIX/362/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NP.II.4131.1.261.2012 z dnia 5.07.2012 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.