PN-55/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Rynek 19 w Mikołowie – przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury (działki nr 1039/43, 1040/43, 1049/43, 1320/43)