Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie- ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, Oś Priorytetowa IV. Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 153175 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015