PN 19/2015 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: 1. drogowej - Część 1 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 2 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Część 3
Numer ogłoszenia: 93725 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015