Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 25, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 74
e-mail:
bgo@mikolow.eu

 

Azbest oraz PCB są substancjami szczególnie szkodliwymi dla naszego zdrowia, a zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dalej ustawa w art. 162 określa, iż azbest oraz PCB jako substancje niebezpieczne powinny być sukcesywnie eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do 31 stycznia każdego za poprzedni rok kalendarzowy.

Następnie zebrane informacje burmistrz przekazuje marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

  • art. 162 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska;

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.